Zateplovanie BD (bytových domov)

Uplatňovanie zatepľovania je významným faktorom pri obnove existujúcich budov. Výsledky meraní ukazujú, že úniky tepla obvodovým plášťom predstavujú 25-35 % celkových strát pri rodinných domoch a 30-40 % pri bytových domoch. Zníženie tepelných strát je pritom možné realizovať jedine cestou zvýšenia tepelného odporu konštrukcie dodatočnou tepelnou ochranou. Pri dodržaní správnych zásad zateplenia je podľa viacerých nezávislých štúdií možné komplexným zateplením ušetriť až 50 % tepla.

Tepelné straty, resp. úspory tepla priamo ovplyvňujú náklady na vykurovanie budovy. Podľa prepočtov úsporou tepla na vykurovanie sa ekonomická návratnosť investícii do dodatočného zateplenia panelových domov postavených do začiatku 70–tych až 80–tych rokov pohybuje v rozmedzí 5-8 rokov, pri uvažovaní svetových cien energie.

Obnova bytových domov by, podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, mala byť úlohou majiteľov bytov. Navyše údržba a investície do nehnuteľnosti zvyšujú jej hodnotu na realitnom trhu. Nie všetky nevyhnutné opravy slovenských panelákov však zapríčinila nedbanlivosť či zanedbaná starostlivosť. Materiálové, technologické či konštrukčné chyby majitelia bytových domov dostali v balíku s kúpou strechy nad hlavou. Existujú tzv. systémové poruchy, za ktoré majitelia bytových domov nemôžu. Systémových porúch je na Slovensku celkovo vyšpecifikovaných 12 a ich odstránenie sa až v 9 prípadoch rieši práve dodatočných zateplením.

Štát poskytuje na toto odstránenie systémových porúch dotáciu do výšky 50 % oprávnených nákladov stavby, najviac však vo výške 500 Sk na m2 podlahovej plochy bytov v bytovom dome. Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec, bytové družstvo, správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch na jednom bytovom dome sa výška dotácie určí ako súčet dotácie na jednotlivé systémové poruchy. Oprávnené náklady stavby sú náklady na stavebné práce a dodávky vrátane dane. Do oprávnených nákladov stavby sa nezahŕňajú náklady na projektové práce, inžiniersku činnosť, expertízne posudky, ani ďalšie súvisiace náklady. Oprávnené náklady stavby sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác.
Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť, ak existenciu systémovej poruchy preukáže odborný posudok, vypracovaný autorizovanou osobou uvedenou v zozname podľa osobitného predpisu. Odborný posudok obsahuje výsledky diagnostiky bytového domu s popisom systémových porúch, s rozsahom a stupňom poškodenia, návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik, orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy.
Prílohou žiadosti je evidenčný list systémovej poruchy.
Pri odstraňovaní systémovej poruchy zateplením obvodového plášťa sa stavba navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému a súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutne súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a z opravy alebo výmeny otvorových výplní, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby.
Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť len raz po dobu životnosti bytového domu pre bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup. Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu osobitne alebo súčasne. Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie sa preukazuje originálom alebo osvedčenou kópiou dokladov.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom krajského stavebného úradu, príslušného podľa miesta stavby. Doba pre predkladanie žiadosti na príslušný krajský stavebný úrad je od 1. januára do 15. februára príslušného roka.
Dotáciu možno poskytnúť na základe zmluvy uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom. Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovanie požadovaného účelu. Dotáciu podľa tohto výnosu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúce tri rozpočtové roky, je v likvidácií, atď.

V-1/2007 - Výnos MVRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MVRR SR zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania

Všetky informácie sú čerpané zo zdrojov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR


Naše referencie: