Návratnosť investície, alebo ako financovať zateplenie ....

V ďaľšom seriály tém ohľadom zateplovania rodinných a bytových domov sa budeme
venovať otázkam a možnostiam financovania tejto dodatočnej úpravy tepelno-izolačných vlastností budov. Zateplenie patrí bezosporu do kategórie energeticky úsporných stavebných úprav a tieto bývajú s ohľadom na dlhšiu návratnosť vložených investícii pre bežného investora ťažšie dostupné. Preto je nutné obzvlášť u väčších objektov poznať možnosti získania prostriedkov na túto činnosť. Vychádzajúc z predpodkladu, že zateplením domu výrazne znížime úniky tepla, čiže ušetríme peniaze, ktoré by inak boli vydané na platby za kúrenie, je spôsobov financovania hneď niekoľko.

Dôležitým bodom je dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Je to nenávratná dotácia od štátu a podmienkou pre jej získanie je prítomnosť aspoň 1 z 12 systémových porúch stanovených Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Odstránenie týchto porúch sa až v 9 prípadoch rieši práve dodatočným zateplením.
Cieľom je vytvoriť podmienky na spolufinancovanie odstraňovania týchto systémových porúch bytových domov postavených najmä panelovou technológiou, ktoré nezavinili užívatelia bytov, ale majú pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológie výstavby alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie stavby. Na odstránenie porúch možno poskytnúť dotáciu do výšky 50% oprávnených nákladov, najviac však vo výške 500 Sk na štvorcový meter podlahovej plochy. Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť len raz po dobu životnosti bytového domu preto je ideálne riešiť opravu komplexne (opravy vystupujúcich častí stavby ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, úprava schodiskových priestorov stavby). Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu osobitne alebo súčasne. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom krajského stavebného úradu, príslušného podľa miesta stavby. Doba pre predkladanie žiadosti na príslušný krajský stavebný úrad je od 1. januára do 15. februára príslušného roka.

Druhou možnosťou financovania je pôžička od Štátneho fondu rozvoja bývania - využitie na rodinné domy postavené pred r. 1998 pre ľudí s prijmom do 3,5 násobku životného minima aj na bytovky v prospech bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov. Pôžička môže byť do 80 % nákladov prestavby, na 20 rokov splácania iba s 1% úrokom.
Veľmi častým javom býva práve kombinácia týchto dvoch spôsobov financovania.

Ďaľšou možnosťou je Stavebné sporenie využiteľné na 100-percentné financovanie opráv alebo na preukázanie vlastných zdrojov k štátnej dotácii. Úroky sa pohybujú pri medziúveroch aj pod piatimi percentami, na začiatok musia vlastníci vložiť v sporiteľni nejakú vstupnú sumu, spravidla 10 % z výšky úveru. Po dlhšom sporení možno získať už aj riadny stavebný úver, kde sa úroky pohybujú od 3 do 5 %. www.pss.sk

Nemenej významné sú dnes už aj úvery od komerčných bánk. Banky požičajú relatávne rýchlo aj 100 % prostriedkov potrebných na zateplenie a to približne za úrok podobný hypotékam. Výška úroku sa pohybuje od 5 % nahor. Spomíname len niektoré banky ktoré vyvinuli konkrétne produkty, napr: Dexia banka, ČSOB, Istrobanka, VÚB, Unibanka, HVB Bank Slovakia, Slovenská záručná a rozvojová banka, Tatra banka, atď.

Štefan Kubíček

Naše referencie: