Čo je to vlastne zateplenie ?

Zateplenie je spôsob ochrany budov aplikovaním skladby materiálov (zatepľovacieho systému) s cieľom zabezpečiť požadované tepelno-technické vlastnosti objektu a to bez negatívneho vplyvu na ostatné funkčné vlastnosti tohto objektu. Inými slovami, je to dodatočné vylepšenie tepelno-izolačných vlastností budov vďaka čomu podstatne znížime ich energetickú náročnosť.

A práve otázka zatepľovania a energetickej náročnosti je v čase výrazného zvyšovania cien energie a palív veľmi aktuálna. Výška takejto investície a hlavne jej návratnosť súvisí hlavne s výberom vhodného zateplovacieho systému. Kvalitu jednotlivých stavebných konštrukcií z hľadiska energetickej náročnosti vyjadrujeme pomocou koeficientu prestupu tepla „k“, resp. veľkosťou tepelného odporu „R“. Čím je „k“ menšie (a R vyššie) tým sú tepelné straty danou konštrukciou menšie. Zníženie tepelných strát je pritom možné realizovať jedine cestou zvýšenia tepelného odporu konštrukcie.

Nároky na tepelný odpor obvodových plášťov sa postupom času pod vplyvom rastúcich cien energií menili. V minulosti navrhované konštrukcie už dávno nevyhovujú dnešným sprísneným požiadavkám a pre dosiahnutie normou odporúčaných hodnôt je potrebné pristúpiť k dodatočnému zatepleniu obvodového plášťa. Podľa normy STN 73 0540 je v súčasnosti odporúčaná hodnota tepelného odporu pre novostavby 3,0 m2.K/W.

Naše referencie: