Čo je to vlastne zateplenie ?

Ak zateplíte, ušetríte !
O zateplovaní budov (činžiakov, rodinných domov, priemyselných budov) počúvame v poslednom čase stále viac a viac informácií, nevieme či je však každému úplne jasné o čo sa presne jedná. Preto by sme Vám v nasledujúcich pár riadkoch radi poskytli niekoľko informácií o zatepľovaní a hlavne ako toto využiť vo svoj prospech.
Vychádzame tu zo skutočnosti že zateplením sa dosiahnu energetické úspory, ktoré sú zákonitou reakciou na neustále sa zvyšovanie cien. A preto jediná možná cesta ako ušetriť, je minimalizovať úniky tepla z nášho obydlia. Túto otázku je treba chápať komplexne, čiže zahŕňa to: výmenu okien, zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy a následne možné vyregulovanie kúrenia. Vychádzame zo štatistík, ktoré hovoria o približných nasledovných únikoch:
- 40% oknami, 35% zle izolovanými stenami, 20% strechou, asi 5% stropom suterénu

Z týchto čísel je každému jasné akým smerom je treba sa uberať ak chceme bývať lacnejšie.
Zatepľovanie má aj niekoľko ďalších významných predností využiteľných nielen v zime (tepelná pohoda, úspora energie o 30 – 50%, rast hodnoty nehnuteľnosti, predĺženie životnosti, zdravie obyvateľstva, nový architechtonický vzhľad, atď…).

Čo je to vlastne zateplenie?
Zateplenie je spôsob ochrany budov aplikovaním skladby materiálov (zatepľovacieho systému*) s cieľom zabezpečiť požadované tepelno-technické vlastnosti objektu a to bez negatívneho vplyvu na ostatné funkčné vlastnosti tohto objektu.
Inými slovami, je to dodatočné vylepšenie tepelno-izolačných vlastností budov vďaka čomu podstatne znížime ich energetickú náročnosť. A práve táto otázka je v čase výrazného zvyšovania cien energie a palív veľmi aktuálna. Výška takejto investície a hlavne jej návratnosť súvisí hlavne s výberom vhodného zateplovacieho systému.
Vypočítanú (tepelno-technickým výpočtom) hrúbku izolácie odporúčame dodržať pretože len to nám dáva záruku úspor pri vykurovaní a tým aj rýchlej návratnosti investície. Podľa normy STN 73 0540 je v súčasnosti odporúčaná hodnota tepelného odporu pre novostavby 3,0 m2.K/W.
Mylná ale bohužiaľ v praxi často používaná je predstava že na zateplenie stačí len izolátor (polystyrén, minerálna vata) cca 5 cm a je chalupa zateplená. Môže, ale aj nemusí to byť pravda. V podstate rozhodujúci tu je materiál z ktorého je stavba postavená, pretože hodnoty tepelného odporu tohto sa môžu rapídne odlišovať.
Všeobecne sa doba návratnosti investície u starších budov v závislosti od tepelnotechnických parametrov pôvodného muriva pohybuje v rozmedzí od 6 do 15 rokov. Všetky tieto faktory jasne potvrdzujú výhodnosť tejto investície, čo by malo byť dostatočnou motiváciou i pre rozhodnutie majiteľov domov a bytov podstúpiť realizáciu zateplenia.

Ako to celé prebieha ?
Na uskutočnenie zateplenia je najskôr potrebné uskutočniť obhliadku budovy, zistiť stav obvodového plášťa, stavebnej konštrukcie, prípadne vykonať jej diagnostikáciu. Na základe pomerania obvodového plášťa (plochy zateplenia) sa pripraví konkrétna cenová ponuka ktorej súčasťou je i už spomínaný tepelno-technický prepočet.

Čiže všeobecne sa dá povedať že kto zateplí, ten určite ušetrí. Dôležitá pri tomto je však voľba správneho realizátora. A to z dôvodu čisto kvalitatívneho pretože investícia do zatepľovania je pri dodržaní všetkých technologických postupov investíciou ktorá z časového hľadiska prežije dobu návratnosti investície niekoľko krát. Toto je však možné len pri dodržaní všetkých stanovených kvalitatívnych postupov a kritérií. Nehovoriac už vôbec o tom že zateplenie má i svoje ostatné už spomínané prednosti (teplotná pohoda, v zime teplo, v lete chladno, zdravotné hľadisko, životnosť objektu, architektonický vzhľad atď.).

Odborná realizácia zateplovacieho systému ako aj jeho jednotlivých častí je teda dôležitá z niekoľkých, predom už spomínaných dôvodov. Sú zásady ktoré sa jednoducho vyplatí dodržať. A keďže efekt dosiahnutý zateplením by mal mať z časového hľadiska min. o 100 % dlhšiu životnosť ako je návratnosť vloženej investície, doporučujeme dať pri zateplení prednosť renemovaným a na Slovensku dobre známym výrobcom ktoré spĺňajú európsku technickú normu ETAG 004 so zárukou životnosti minimálne 25 rokov.
A okrem toho všetkého, je to i garancia správne investovaných vlastných finančných prostriedkov.

Štefan Kubíček

Naše referencie: